โวยผักตบชวาแน่นคลอง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 10 ต.ค. ชาวบ้านชุมชนบาง ลี่เล็กลี เขตพื้นที่ อบต.ศรีสำาราญ และชาวบ้าน ชุมชนหน้าวัด รวมทั้งชุมชนท้ายวัดดงตาล ใน เขตพื้นที่ อบต.บางพลับ และเขตพื้นที่เทศบาล เมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ออก มาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เร่งเข้ามาช่วยจัดการปัญหาผักตบ ชวาขึ้นหนาแน่นเต็มคลองสองพี่น้องจาก บริเวณหน้าวัดดงตาล ไปถึงหน้าวัดท่าจัดหมู่ 6 และพื้นที่ ต.หัวโพธ์ิ ระยะทางกว่า 25 กม. ส่ง ผลกระทบทำาให้นำ้าในคลองสองพี่น้อง มีสภาพ เสื่อมโทรม อีกทั้งช่วงนี้ฝนตกชุก ผักตบชวา เหล่านี้กีดขวางทางระบายนำ้า นายสังวาล เรือน ความเข้มตามสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญต่าง ๆ อาทิ สถานทูต จุดล่อแหลม และสถานที่เชิง สัญลักษณ์

พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าวด้วยว่า ในช่วง เดือน ต.ค.ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มักมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะวัน ที่ครบรอบวันสถาปนากลุ่มบีอาร์เอ็น ซึ่งเจ้า หน้าที่ความมั่นคงได้วิเคราะห์ตามสถานการณ์ ส่วนการแจ้งเตือนจะมีนัยอะไรหรือไม่นั้น ไม่ สามารถตอบได้ เพียงแต่ตอนนี้จับตากลุ่ม เคลื่อนไหวหลายกลุ่มในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้และชาวต่างชาติ แต่ไม่สามารถ เปิดเผยรายละเอียดได้ แต่น่าจะเป็นกลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับคดีระเบิดและวางเพลิงในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ก่อเหตุเมื่อวันที่ 11-12 ส.ค. ที่ผ่านมา แต่ไม่ทราบว่ากลุ่มเหล่านี้มีวัตถุ ประสงค์อะไร โดยเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสร้าง สถานการณ์ ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือ ไม่นั้นยังตอบไม่ได้ เพราะยังไม่มีหลักฐาน

มีรายงานด้วยว่า การเรียกประชุมฝ่าย ความมั่นคงในวันนี้ สืบเนื่องจากมีรายงานข่าว ระบุว่ามีกลุ่มคนร้ายประกอบระเบิดคาร์บอมบ์ แล้วนำามาก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ในช่วงระหว่างวันที่ 25-30 ต.ค. รวม 3 จุด โดยมีเป้าหมายพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถ และสถานที่ท่อง เที่ยวต่าง ๆ โดยกำาชับให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ สำารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่อาจตกเป็นเป้าหมาย พร้อมจัดทำาแผนเผชิญเหตุการก่อการร้ายและ ก่อวินาศกรรม

ขณะที่มาตรการก่อนเกิดเหตุเน้น สืบสวนหาข่าว จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำาเป็น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการขณะเกิดเหตุเน้นรักษาสถานที่เกิด เหตุ การตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสืบสวน หาข่าวเชิงลึก เพื่อควบคุมเหตุการณ์และจัดการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่วนมาตรการหลังเกิดเหตุ เน้นการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลัก ฐาน ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ-ตาย และการฟื้นฟู สถานที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งให้สืบสวนหาข่าว เชิงลึกด้านความมั่นคง ติดตามกลุ่มบุคคล เป้าหมาย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.