สมุทรปราการจัดงานยิ่งใหญ่ นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

องค์พระสมุทรเจดีย์ จึงถูกเรียกกันว่า “พระสมุทร เจดีย์กลางนำ้า” เป็นต้นมา ป ิ ่ พระสมุทรเจดีย์ไปรอบเมือง ก่อนนำาขึ้นเรือแห่ไป ตามแม่นำ้าเจ้าพระยา และไปขึ้นที่ท่าเรือหน้าที่ ำ ป ื ำ ึ พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด สมุทรปราการ ประจำาปี2559 ทางหน่วยงานของ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ทางองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ่อค้าและ ประชาชน กำาหนดจัดงานประเพณีนมัสการองค์ พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำาปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 รวม ทั้งหมด 12 วัน 12 คืน โดยจัดขึ้นบริเวณฝั่งหน้าศาลากลางจังหวัด สมุทรปราการ ตลาดปากนำ้า และบริเวณองค์ พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ สำาหรับนัก ท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และยังได้สักการบูชาองค์พระสมุทรเจดีย์เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย นายยงยุทธ

ี ่ ่ ้ พึ่งชื่น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.