‘วังน้ำาเย็น’พร้อมกีฬานักเรียนอปท.

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองวังนำ้าเย็น อ.วังนำ้าเย็น จ.สระแก้ว เมื่อวันก่อน นายนริศ นิรามัยวงศ์ นาย อำาเภอวังนำ้าเย็น เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกครั้งที่ 34 “วังนำ้าเย็น เกมส์ 2” โดยมี นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมือง วังนำ้าเย็น นางชุติมา ทองชื่น รองนายกเทศมนตรีเมือง วังนำ้าเย็น นายคะนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมืองวังนำ้าเย็น นางพิสมัย ช่างไม้ ผู้อำานวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการและนักกีฬาทั้ง 9 จังหวัดร่วมงาน

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับหลาย หน่วยงานในท้องถิ่นจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นประจำาทุกปี โดย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ สำาหรับการแข่งขันรอบคัด เลือกระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 34 ประจำาปีการศึกษา 59 เทศบาลเมืองวังนำ้าเย็น เป็นเจ้าภาพดำาเนินการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 18 - 26 ต.ค. 59 เพื่อสนองตอบนโยบายการ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น เป็นการสนองตอบนโยบายของทางราชการใน โครงการจัดหาลานกีฬาสำาหรับเยาวชนเพื่อสุขภาพทั้งด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.