สำารวจเพลี้ยกระโดดหลังขาวและแมลงบั่ว พื้นที่นาข้าว จ.เชียงใหม่

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

น�ยศร�วฒิุ ปิงเขียว นักวิช�ก�รส่ง เสริมก�รเกษตรปฏิบัติก�ร และ น�ยท้�ย สุนนท์ นักวิช�ก�รส่งเสริมก�รเกษตรศูนย์ส่ง เสริมเทคโนโลยีก�รเกษตรด้�นอ�รักข�พืช จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สำ�รวจและ ติดต�มสถ�นก�รณ์ศัตรูพืชในน�ข�้วฝนเขต พื้นที่คว�มรับผิดชอบ เมื่อวันก่อน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.