ประมง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จับทำาประมงผิดกฎหมาย

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

น�ยประภ�ส ข�วหนูน� ประมง อำ�เภอก�ญจนดิษฐ์ จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี พร้อมด้วยน�ยศิวะ ธน�พล เจ้�พนักง�น ประมงชำ�น�ญง�น สำ�นกัง�นประมงอำ�เภอ ก�ญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย น�ยชูศักด์ิ จงง�ม เจ้�พนักง�นประมงชำ�น�ญง�น น�ยเช�วลิต เพชรน้อย เจ้�พนักง�นประมงชำ�น�ญง�น สังกัดศูนย์บริห�รจัดก�รประมงทะเลภ�คใต้ ตอนบน ชุมพร ได้ประส�นกำ�ลงันำ�เรือตรวจ ประมงทะเล 120 ออกตรวจ พื้นที่ทำ�ก�ร ประมงท�งทะเลในพื้นที่คว�มรับผิดชอบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.