ขึ้นเงินเดือน หกำามนัอนตำา-ผบ�ลบเฮ.

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ครม.ไฟเขียว เห็น ชอบปรับเพด�นเงิน เดือน “กำ�น นั -ผู้ใหญ่ บ้�น” ขึ้นขั้นละ 200 บ�ท ไปจนกว่�จะถึง เพด�น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.