ปฏิรูปภาคเกษตร

Daily News Thailand - - การเมือง -

ต้อง ประเทศไทย 4.0 นายกรัฐมนตรี เพื่อให้สามารถปฏิรูปประเทศได้ตามเป้าหมาย ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็น ธรรม เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่พยายามใช้เกษตรสมัยใหม่ เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ส่ง เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาฯ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รมว.ยุติธรรม เป็น รองประธาน กา�หนดรูปแบบสัญญากลาง ในการบริหารจัดการเกษตรพันธสัญญา สา�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจ สอบได้ พันธสัญญา “ซีพีเอฟ” ของสหประชาชาติ(เอฟเอโอ ระบบเกษตรพันธสัญญาในไทยจากหลาย ๆ ประเทศ ญี่ปุ่น เวเนซุเอลา ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เมียนมา ปากีสถาน ไทย “นายณรงค์ เจียมใจบรรจง” รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ อาวุโส กฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก ด้วยการเพิ่มเติมความมีส่วนร่วมของ เกษตรกร กรณีความเสี่ยง รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับ เกษตรกร “เกษตรพันธสัญญา” ระหว่างเกษตรกรและบริษัทด้านเกษตร และไทยก็น า�มาใช้เป็นเวลา มีตลาดรองรับ และรายได้ที่มั่นคง “เกษตรพันธสัญญา” แต่ก็ไม่มีหน่วยงานกลางที่มากา�กับดูแล ร่าง พ.ร.บ.ส่ง ในรูปของเกษตร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จา�กัด (มหาชน) องค์การอาหารและการเกษตร คือมาตรการคุ้มครองทั้งสองฝ่าย ฝ่าฝืนไว้ด้วย อาทิ การนา�พาประเทศเข้าสู่การเป็น “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ที่ผ่านมา หน่วยงานอิสระทาง เพื่อให้สามารถเติบโต เกษตรกรมีส่วนร่วมตัดสินใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.