ม้ามืดปลัด ทส.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พลันที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติแต่ง ตั้ง นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ขึ้นดำารงตำาแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) แทนนายเกษมสันต์ จิณณวาโส อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ที่ถูกโยกย้ายไปดำารง ตำาแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ สำานักนายกรัฐมนตรี วิจารย์ สิมาฉายา นายชลธิศ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้

แต่ปรากฏว่าทั้งนายจตุพร และนายชลธิศ ต่างมีปัญหาในการทำางานในช่วงที่ผ่าน มาหลายกรณี พล.อ.สุรศักดิ์ จึงแต่งตั้งนายวิจารย์ ที่มีบุคลิกกลาง ๆ และเป็นที่ยอมรับ ได้ของทุกฝ่ายขึ้นมาทำาหน้าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯในที่สุด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.