จำานวน บาท…

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

้ ่ ชาติ (สปสช.) ร่วมอยู่ในคณะผู้วิจัยนี้ด้วย

เอกสารที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 48 ปีแพทยสภา ระบุว่า ผู้วิจัยได้ทา�การพยากรณ์ ด้วยกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ประกันภัย (Generalized linear model) และ เศรษฐ มิติ (Econometrics)

จากการประมาณการภายใต้สมมุติฐานว่า ประชาชนในวัยทา�งาน (15-59 ปี) ที่ถือบัตร ทอง ร่วมจ่ายให้กับรัฐคนละ 200 บาทต่อเดือน และปรับอัตราขึ้น 50 บาททุก ๆ 5 ปี แลกกับ การได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่า ผู้ประกันตน มาตรา 39 ในระบบประกันสังคม ใ

จากตัวเลขแสดงให้ เห็นว่า กองทุนมีความยั่งยืน และสามารถลดภาระงบประมาณของรัฐบาล ได้..!!!

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สาธารณสุข ได้ฟังการนา�เสนอของคณะผู้วิจัย กลุ่มนี้ก็มีท่าทีให้ความสนใจ

เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่นักศึกษา หลักสูตร ปธพ.4 พยายามจะช่วยหาคา�ตอบให้ กับประเทศ

ในยามที่ประเทศตีบตันทางความคิด ย่อมมีแสงสว่างจากปลายอุโมงค์เสมอ..!!!.

“ราก หญ้า” โครงการ30 บาทรักษาทุกโรค

งานวิจัยหัวข้อดังกล่าวมี ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ หนึ่งในผู้สมัครชิงเก้าอี้ เลขาธิการส �านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งุ แสนล้านบาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.