Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ประเพณีตักบาตรเทโวที่วัดสังกัสรัตน คีรี ต.นำ้าซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี เป็นงาน ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์สำาคัญของจังหวัด และจัดได้สอดคล้องกับตำานานมาก โดยสมมุติ ให้มณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท จำาลอง ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสะแกกรัง เป็น “สิริมหามายากุฎาคาร” มีบันไดทอดยาวจาก มณฑปลงสู่บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยู่ เชิงเขาสะแกกรัง เปรียบเสมือนบันไดทิพย์ที่ ทอดยาวจากสวรรค์ดาวดึงส์ สู่เมืองสังกัสนคร งสังกัสนคร

นายประภัสสร์ มาลา กาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี กล่าวว่า ประเพณี ตักบาตรเทโว ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นงานบุญประเพณีช่วงเทศกาล ออกพรรษา ที่มีชื่อเสียง จัดต่อ เนื่องมายาวนาน ผู้มาเยือนจะรอ คอยชมบรรยากาศการตักบาตรที่ ท แสนประทับใจ ภาพขบวนเสลี่ยง ง อัญเชิญพระพุทธรูปปางเสด็จจาก ดาวดึงส์ ลงจากยอดสะแกกรัง โดยมีเหล่ารุกข เทวดา คอยอัญเชิญลงมาสู่ประตูเมืองสังกัส นคร สอดคล้องกับพุทธตำานานที่ได้กล่าวไว้ใน วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก พร้อมภาพพระภิกษุ สงฆ์จำานวนมากเดินลงมารับบิณฑบาตจาก พุทธบริษัท ที่มาตั้งตารอคอยเพื่อร่วมกันทำาบุญ ในวันออกพรรษา ซึ่งชาวพุทธจากทั่วสารทิศ ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา และยังถือว่ามีความ สอดคล้องกับเรื่องราวในพุทธตำานานมากที่สุด แห่งหนึ่ง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายก เทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวว่า สำาหรับงาน ประเพณีตักบาตรเทโวในปีนี้ ทางจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี และองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุทัยธานี ได้กำาหนด จัดงานขึ้นระหว่างวันที่16-17 ตุลาคม 2559 โดย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย กิจกรรม เป็นความร่วมมือกันระหว่าง จังหวัด อุทัยธานี อบจ.อุทัยธานี และเทศบาลเมือง อุทัยธานี ร่วมกันจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวขึ้น ซึ่งในวันแรก 16 ต.ค. เวลา 19.00 น. ร่วมชมการ แสดงแสงเสียง เทโวโรหณะปาฏิหาริย์เปิดโลก ณ ลานวัดสังกัสรัตนคีรี ในภาคเช้า วันที่17 ต.ค. ร่วม ทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้ม ลูกโยน แ แด่พระภิกษุสงฆ์500 รูป ในงานประเพณี ต ตักบาตรเทโว ที่มีพระภิกษุสงฆ์เดินลงมา จากยอดเขาสะแกกรัง ทางบันได449 ขั้น สู่ลานวัดสังกัสรัตนคีรี เหมือนรับเสด็จ พระพุทธองค์สอดคล้องกับพุทธตำานาน วันเทโวโรหณะมากที่สุด เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ ร่วมกันทำาบุญในงานประเพณีตักบาตรเทโว และ ชมการแสดงจากคณะอุปรากรจีน หรือล่อโก๊ว ที่ ก่อตั้งมากว่า 80 ปี การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับ งาช้าง ที่นานครั้งเจ้าของจะเอาออกมาโชว์ให้แขก บ้านแขกเมืองได้ยลโฉมกันสักครั้ง จนกล่าวได้ว่า “จะดูช้างให้ไปดูที่สุรินทร์ จะดูงาช้างให้ไปดูที่ อุทัยธานี” โดยงาช้างล้วนเป็นงาช้างที่ได้จากช้าง ที่ตายโดยธรรมชาติเท่านั้น เพราะเมืองอุทัยธานี ใ ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่มีช้างมากและเคยส่ง ช้างศึกไปสู่พระนครในสมัยอยุธยาตอนปลาย และรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วย

นายเผด็จ นุ้ย ปรี นายก อบจ.อุทัยธานี กล่าวว่า ในส่วนของการ แข่งขันเรือยาวสืบสาน วิ วิถีไทยในภาคบ่ายวันที่ 1 17 ต.ค. นั้น ได้จัดให้มี การแข่งขันรอบชิงชนะ เลิศเรือยาวประเพณี ชิง ถ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ส สวนนำ้าเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนกจักรี จัดการแข่งขันเรือยาว 55 ฝีพาย เรือยาว 30 ฝีพาย และเรือพื้นบ้าน เรือ ตะเข้ 7 ฝีพาย เรือพื้นบ้าน 5 ฝีพาย เรือหัวใบ้ ท้ายบอด พายแพ และเรือโปงตาล

ส่วนด้านที่พักและความปลอดภัย ทาง จังหวัดอุทัยธานี มีโรงแรมหลายระดับบริการ อย่างเพียงพอ และพร้อมจะต้อนรับนักท่อง เที่ยว มีเจ้าหน้าที่คอยอำานวยความสะดวก ตลอดเวลา ก่อนกลับอย่าลืมไปหาร้านอาหาร อร่อย ๆ สั่งปลาแรด ซื้อขนมปังสังขยา ของ ฝากขึ้นชื่อเมืองอุทัยธานี มาทานกันโดยเฉพาะ ปลาแรดที่เป็นปลาเนื้อนุ่ม ตัวโต ไม่มีกลิ่น เหม็นโคลนให้หมดอร่อย เมื่อทอดเป็นปลา แรดทอดกระเทียม แล้วจะอร่อยถึงใจครับ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.