ฮีโร่พาราลิมปิกฯ ปันน้ำาใจให้น้อง

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายจรัสพงศ์ ล่า�ซา� ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ล็อกซ เล่ย์ จา�กัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสุเมธ มุกดาพิทักษ์ ผู้รับผิด ชอบโครงการล็อกซเล่ย์ สปอร์ตฮีโร่ ได้นา�คณะนักกีฬา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.