ปรับแนวรบประคองศรัทธามหาชน!!

Daily News Thailand - - การเมือง -

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) “รัฐ นาวา”

ตามท้องเรื่องภายหลัง อาจารย์มีชัย ฤชุ พันธ์ุ ถือฤกษ์ เวลา 08.59 น. วันที่ 11-10-2559 ทา�พิธี ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ที่แก้ไขตามคา�ถามพ่วงให้กับมือท่านผู้น า� ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 275 ประเทศในระยะยาว 2 ทศวรรษ

กลไกทั้งหมดเป็นไปเพื่อตีกรอบล้อมคอก จัดระเบียบทุกองคาพยพไม่ให้แตกแถว ก่อนที่ ท่านผู้น �า จะเปิดฟลอร์ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปภายในปี 2560 !! เพื่อขับเคลื่อน สื่อสารเชิงรุก” “เรือแป๊ะ” “การ เพื่อ “ประคองเกม” รักษาศรัทธามหาชน !! ถอดรหัสสัญญาน ความถี่สูงที่พล.อ.ประยุทธ์ ใช้อา�นาจมาตรา 44 แต่งตั้ง พล.ท.สรรเสริญ แก้วก�าเนิด โฆษกประจ �า ส�านักนายก รัฐมนตรี ให้นั่งเก้าอี้รักษาการ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อยกเครื่องงานพี อาร์ ภาครัฐ !!

เพื่ออุดช่องไม่ให้ฝ่ายต้านขยายวงสร้าง ความสับสนให้สังคม!!

เพราะตัวอย่างมีให้เห็นการชี้แจงข้อมูลไม่ เคลียร์ ส่งผลให้ต้นทุนบนหน้าตักของ ท่านผู้นา� ลด ลงมากโข

นาทีนี้ ท่านผู้นา�รดีู้ว่าปัจจัยสา�คญัที่จะทา�ให้ “เรือแป๊ะ”ล่องไปถึงฝั่งฝันตามแผนโรดแม็พ คสช. นั่นคือการประคองศรัทธามหาชน

รักษามาตรฐานจริยธรรมพร้อมๆกับโชว์ ความโปร่งใส การใช้งบประมาณในระดับที่เหนือ กว่านักการเมืองทั่วไป

การยกเครื่อง ปรับโหมด “สื่อสารเชิงรุก” ของท่านผู้น �า หากท �า ส�าเร็จ จะส่งผลดีต่อรัฐบาล และ คสช.ในระยะยาว.

“อดีต

ตี ธ ง พ ร้ อ ม เดิ น เครื่องผ่านร่างกฎหมาย นับร้อยฉบับ !!

เอาเป็นว่า ดูตามหน้าไพ่ นาทีนี้ทุกอย่าง ก�าลังเดินไป ตามหมากที่ ฝ่ายคุมเกมอ�านาจ กา�หนดไว้ทุกประการ

นั่นคือการตั้งการ์ดสูงปล่อยให้ทุกอย่างเลื่อน ไหลไปตามระบบ ระวังการสะดุดขาตัวเอง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.