ประเทศไทย 4.0-อาลีบาบา

Daily News Thailand - - การเมือง -

การเชิญนายแจ๊ก หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม

บริษัท อาลีบาบา มาสนทนาในหัวข้อ “ผู้ประกอบการและโลกาภิวัตน์ อย่างครอบคลุม” (Entrepreneurship and Inclusive Globalization) ที่กระทรวงการต่างประเทศ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ จุดประกาย ความคิดแก่ผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งคนรุ่นใหม่ รุ่นกลางและรุ่นเก่า ได้เข้า ใจและมองภาพอนาคตของโลกและของไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยี เป็นส่วนสา�คัญและมีบทบาทอย่างมากต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของ ประชาชนในทุกระดับชั้น

เป็นคา�แนะนา�ทน่าี่สนใจสา�หรับผู้ประกอบการและ

คนรุ่นใหม่จากนายแจ๊ก หม่า คือ 1) ต้องใช้สมองคิดให้รอบคอบ หาก มีคนพูดว่า “ใช่” เราต้องคิดต่อว่าเพราะเหตุใด และเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะ “ไม่ใช่” เพราะเหตุใด 2) มองโลกในแง่บวก เพราะโอกาสมีอยู่ เสมอ โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ เมื่อเรายังเล็ก และต้องคิดใหญ่ เมื่อเรา ใหญ่ ใส่ใจกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ พร้อมเจ็บปวดเพื่อโอกาสยิ่งใหญ่ใน วันหน้า 3) มีผู้ร่วมงานที่ดี ทางธุรกิจการค้า โดยเฉพาะการสร้างความ เชื่อใจ และ 4) อย่ายอมแพ้ เพราะความส า�เร็จไม่มีวันเกิดขึ้น หากเรา ยอมแพ้ก่อน

ขณะที่รัฐบาลไทยกับ “อาลีบาบา” เห็นชอบที่จะ

ตั้งคณะทา�งาน 2 ฝ่ายร่วมกันผลักดันประเทศไทย 4.0 ทั้งเรื่องอี-คอม เมิร์ซ อี-เพย์เมนต์ สตาร์ทอัพ และร่วมพิจารณาว่ามีโมเดลรูปแบบใด ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยฝ่ายไทยคาดหวังจะช่วยยกระดับผู้ ประกอบการ “เอสเอ็มอี” ได้มีโอกาสทา�งานเข้าถึงตลาดในต่างประเทศ มากยิ่งขึ้น กระนั้น คงมิอาจปฏิเสธถึงการสา�รวจ “ความพร้อม” ของ ตัวเองด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะปัจจัยด้านการแข่งขัน คุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน และราคาเหมาะสม ประการส �าคัญต้อง ยอมรับจุดด้อยในเรื่องภาษาของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับคู่ค้าหรือลูกค้าต่างชาติทั่วไปได้ หรือไม่

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ก่อตั้งอาลีบาบาที่ว่า

ควรสร้างคนรุ่นใหม่ให้ “รู้เท่าทันอนาคต” แม้ไทยได้ให้ความสา�คัญ ต่อการพัฒนาการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและส่วนกลาง มี หลักสูตรและวิชาการความรู้ที่หลากหลาย แต่ทุกหลักสูตรทุกวิชา นั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ศึกษาจนเกิดจินตนาการ สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ระบบการศึกษาต้องสร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ ไม่ใช่เป็นเครื่องจักรที่บรรจุความรู้ของคน เพราะคนเหนือกว่า เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ก็ด้วยวัฒนธรรม ทว่า เส้นทางความสา�เร็จของ กิจการ มิใช่ทุกคนจะท า�ได้และถึงพร้อมกัน แต่ที่ทุกคนท า�ได้คือเมื่อ ส�าเร็จกิจการต้องช่วยคนล้มให้ลุกขึ้นยืน เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย “ประเทศไทย 4.0”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.