สนองนโยบ�ยแก้หนีนอกระบบ ออมสินออกบัตรเงินสดฉุกเฉิน ให้ลูกค้�ประวัติดี-มีวินัยก�รเงิน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 12 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.9700 38.3563 42.0409 33.5900 4.4362 7.8538 25.2103 20,950.00 1,257.11 1,257.11 35.6900 39.8125 45.3175 35.4830 4.6788 8.7413 25.0220 21,050.00 1,257.88 1,257.88 20,527.00 21,050.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 24.29

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.