อบต.เขากระปุกบูมเที่ยวน า้�ตกหินลาด กางเต็นท์พักแรม..ผจญภัยช่วงหน้าฝน

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ความสวยงามของน้า�ตกหินลาด ที่อยู่ กลางหุบเขาหินเพลิง หรือหินสี ตามที่ชาวบ้าน เรียก ได้กลับมาสวยงามอีกครั้ง หลังฝนได้ตก ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยนา้�ตกแห่งนี้มี ลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่ ดักอยู่กลางเส้น ทางนา้�ที่ไหลมาจากหุบเขาลงมายังตามลา�ห้วย ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่าง ลงอ่างเก็บน้า�หว้ยหิน เพลิง บริเวณนา้�ตกจะมีลักษณะเป็นลานหินมี เนื้อที่ไม่ตา่�กว่า 5 ไร่ สภาพลดหลั่นตามลา�ดับ ทา�ให้นา้�ที่ไหลตกลงมาเกิดความสวยงาม

นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด นายก องค์การบริหารส่วนตา�บล (อบต.) เขากระปุก เปิดเผยว่า หลังทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณมา สร้างฝายชะลอนา้� เป็นฝายปูนเรียงหิน ตลอด ลา�หว้ยจากน้า�ตกหินลาด มาสู่ด้านล่าง ทา�ให้สภาพ ป่าตลอดล า�ห้วยสมบูรณ์ ชาวบ้านจะใช้เป็นแหล่ง หาหน่อไม้ป่าและเห็ดโคน ในทุกปีช่วงหลังออก พรรษาจะมีเห็ดโคนขึ้นจ า�นวนมาก ชาวบ้านจะเข้า ป่าเก็บเห็ดโคนกันอย่าง คึกคัก ซึ่งการสร้างฝาย ชะลอน ้�า ยังส่งผลดี ให้ชาวบ้านในพื้นที่ ด้านล่างได้มีน้า�ทา�การ เกษตร และอุปโภคบริโภค โภค โดยน้า�ทไหี่ลผ่านน้า�ตกหินลาด จะลงไปสู่อ่างเก็บ ก็บ นา้�ห้วยหินเพลิง เพื่อเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง จึงขอ เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชอบในธรรมชาติ ได้มา เที่ยวชมนา้�ตกหินลาด รั บรองไม่ผิดหวัง หรือจะ ให้คุ้มค่าการเดินทางก็สามารถเที่ยวน้า�ตกเสร็จ ไปชมสวนสน 2 ใบ ที่อยู่ติดต่อกัน หรือจะไป เที่ยวชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดา�ริ ที่อยู่ ต่อจากหมู่บ้านห้วยหินเพลิงไปอีก 15 กิโลเมตร

นายก อบต.เขากระปุก เปิดเผยอีกว่า สา�หรับการเดินทางไปตามเส้นทาง สามารถใช้เส้น ทางมาจาก อ.ท่ายาง ผ่าน ต.ท่าไม้รวก มุ่งหน้าสู่ โครงการชั่งหัวมัน จะมีป้ายโครงการชั่งหัวมัน บอกเป็นระยะตลอดเส้นทาง เมื่อเข้าเขต ต.เขา กระปุก ให้สังเกตด้านซ้ายของถนนเมื่อพบป้าย ซอย 5 บ้านห้วยหินเพลิง ก่อนถึงสะพานปูน เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางลูกรังมุ่งสู่น้�าตกทันที หรือจะเดินทางมาทาง อ.ชะอ�า ทางเส้นทาง บายพาสไปสู่แยกห้วยตาแปด เลี้ยวไปตามเส้น ทางอ่างเก็บนา้�ห้วยตาแปด ผ่านสวนสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) ต.ห้วยทรายเหนือ มุ่งหน้าสู่ ต.เขากระปุก หรือ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดา�ริ เมื่อถึงวัด หนองโรง เลี้ยวขวาไปยังหมู่บ้านห้วยหินเพลิง เลี้ยวขวาไปยังหม่บ้านห้วยหินเพลิง และหาป้ายซอย 5 บ้านห้วยหินเพลิง ทั้งนี้ที่ ผ่านมาได้มีการทา�ป้ายบอกเส้นทางสู่น้า�ตกหินลาด แต่ป้ายได้พังเสียหายไปตามกาลเวลา ซึ่งทาง อบต.เขากระปุก เตรียมจัดท �าขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่ออา�นวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว หาก นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปนา้�ตกหินลาด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ท่านใด ต้องการไปท่องเที่ยวสามารถสอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ นายบุญชู ศูนย์ พลอย หมายเลขโทรศัพท์ 06-3439-3298 หรือ นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด นายก อบต.เขากระปุก 08-1941-1798 หรือหมายเลข 0-3279-3241 อบต.เขากระปุก

นายบุญชู ศูนย์พลอย อายุ67 ปี ราษฎร หมู่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง ซึ่งเป็นไกด์ท้องถิ่นเล่าว่า น้า�ตกหินลาด แห่งนี้ เกิดขึ้นมากับป่า และภูเขาแห่งนี้ คนในพื้นที่จะ รู้จักกันดี รวมถึงนัก ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ การผจญภัย แบบเดิน ทางบุกป่า และค้างคืน โดยบริเวณลานหิน ของนา้�ตกสามารถตั้ง แคมป์พักผ่อนท่าม กลางขุนเขา และป่า ล้อ ล้อมรอบ สามารถมาเที่ยวชมได้ในช่วงหน้าฝน ไปจนถึงปลายปีไป หากมีฝนตกชุกก็อาจจะมีไป จนถึงต้นปีหน้า ที่สา�คัญหากเกิดฝนตกติดต่อ กันสัก 2-3 วัน จะทา�ให้ปริมาณนา้�ที่ไหลลงมา สู่เต็มลานหิน เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น แต่ ถ้าในระดับน้า�ปกติก็จะไหลลดหลั่นไต่ระดับ ซึ่ง จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่ง

ไกด์ท้องถิ่น เปิดเผยอีกว่า ระยะทาง จากหมู่บ้านมาจนถึงน้า�ตกประมาณ6 กิโลเมตร ต้องใช้รถปิกอัพหรือรถยนต์ยกสูง มีเส้นทาง ลัดเลาะผ่านไร่สับปะรดของชาวบ้านเข้าสู่เชิง เขา จะมีเส้นทางลัดเลาะไปตามลา�ห้วย จะมี จุดพักกลางทาง หากรถยนต์ที่ไม่ใช่ขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถวิ่งไปได้ครึ่งทาง อีกครึ่งหนึ่งต้อง เดินทาง แต่ถ้าเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถบุกบั่นไปตามเส้นทางโขดหิน ข้าม ลา�ห้วยไปจนเกือบถึงนา้�ตกได้ จึงถือเป็นการ ท่องเที่ยวแบบผจญภัยที่น่ามาเยือน.

ภัทรพงษ์ ปานปิ่นทอง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.