” ผู้ว่าฯปากนา้�ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือ-โป๊ะ ดูความปลอดภัยเจ้าพระยานา้�เชี่ยว

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นาย ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทร ปราการ นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการ จังหวัด นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัด นายพีรธร นาคสุข ผู้อา�นวยการสา�นกังานเจ้าท่า สมุทรปราการ ตา�รวจนา้� พร้อมคณะ ได้ร่วมเดิน ทางไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความ ปลอดภัยของท่าเรือข้ามฟากแม่น้�าเจ้าพระยา อ.พระประแดง และโป๊ะท่าเรือรถจักรยานยนต์ ข้ามฟาก ประตูน้�าคลองลัดโพธิ์–พระราม 3 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง

นายชาติชาย ผวจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงระบายนา้�จากทางภาคเหนือค่อน ข้างมาก กระแสนา้�เชี่ยวและแรง ทางจังหวัด มีความเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชน ที่ใช้บริการท่าเรือข้ามฟากพระประแดง และ ท่าเรือจักรยานยนต์ข้ามฟาก ที่ประตูน้�าคลอง ลัดโพธิ์ซึ่งประชาชนใช้บริการข้ามไป-มา จึงมา ดูสภาพความมั่นคงแข็งแรงเพราะช่วงนี้มี กระแสน ้�าค่อนข้างเชี่ยว มาดูว่าโป๊ะท่าเรือมี ความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรงมากน้อย แค่ไหน

ผวจ.สมุทรปราการ กล่าวอีกว่า สา�หรับ ท่าเรือคลองลัดโพธิ์-พระราม 3 เป็นท่าเรือ ส�าหรับรถจักรยานยนต์ช่วยได้มาก เรื่องค่า บริการก็ไม่แพง แถมยังประหยัดเวลา จึงมา ตรวจดูระบบเซฟตี้จากในเรือ ซึ่งก็มีความพอ เพียง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ให้ตัวแทนจากกรม เจ้าท่า ไปดูแลความแข็งแรงของโป๊ะ เพราะทาง จังหวัดเป็นห่วงเรื่องนี้มากว่าจะมีความมั่นคง แข็งแรงมากน้อยเพียงใด และช่วงนี้เป็นช่วง งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ จึงได้กา�ชับให้ สา�นักงานเจ้าท่าสมุทรปราการ ต า�รวจน า้� และ ฝ่ายปกครอง หมั่นเข้าไปตรวจสอบความแข็ง แรง และความปลอดภัยของเรือ เพราะจะมีนัก ท่องเที่ยวและประชาชนจ า�นวนมากมาใช้บริการ ที่บริเวณท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ ท่าเรือตลาด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีความมั่นคงแข็งแรงดีทุกท่าไม่มีปัญหาอะไร.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.