‘บางคูวัด’เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ-คนพิการ

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายพสิษฐ์ มะลิ นายกเทศมนตรีเมือง บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า หลัก เกณฑ์ในการแสดงความจ�านง ขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจา�ปงีบ ประมาณ2561 ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2561 โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2500 (ในกรณีไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่า บุคคลผู้นั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น) และยังไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิ ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ผู้รับเงินบา�นาญ หรือเบี้ยหวัด บา�นาญพิเศษ หรือ เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด เปิดเผยอีก ว่า สา�หรับผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงิน เดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจา� หรือผลประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดให้เป็นประจา� ยกเว้นผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท.

นายพสิษฐ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เชิญมาแสดงความจ�านงขึ้นทะเบียน เพื่อขอ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจา�ปงีบ ประมาณ 2561 โดยยื่นคา�ขอขึ้นทะเบียนได้ ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ถนน 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2559 (ในวัน และเวลา ราชการ) พร้อมทั้งนา�บัตรประชาชน หรือบัตร ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม สา�เนา 1 ชุด ทะเบียนบ้านพร้อมสา�เนา 1 ชุด สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขาใดก็ได้ พร้อมส า�เนา 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน หากมี ข้อสงสัย สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2157-0845-50 ต่อ 13, 14.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.