ตั้งกรรมก�รควบคุมมบ.-มทร.ตะวันออก

Daily News Thailand - - การศึกษา -

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พิมพ์ครั้งที่ ๓ ซึ่งอธิบายไว้ว่า คำา ทุน (capital) มีความหมายในทางบัญชีและทางเศรษฐศาสตร์ แตกต่างกัน ในทางบัญชี ทุน หมายถึง เงิน ลงทุนในกิจการโดยผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ ส่วน ในทางเศรษฐศาสตร์ ทุน หมายถึง ปัจจัยการ ผลิตชนิดหนึ่งที่ใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ ทุนในทาง เศรษฐ ศาสตร์นั้นแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท วันนี้ขอยกตัวอย่างทุน ๒ ประเภทมานำาเสนอ คือ ทุนด้านมนุษย์ และ ทุนกายภาพ ทุนด้าน มนุษย์ (human capital) หมายถึง ปัจจัย การผลิตด้านแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ (human resource) ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สติ ปัญญาและทักษะ อันเกิดจากการลงทุนใน ด้านการศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติ ส่งผลให้ ผลิตภาพของแรงงานที่มีคุณภาพและมีทักษะ เพิ่มขึ้น ส่วน ทุนกายภาพ (physical capital) คือ ทรัพย์สินถาวร สินค้าคงคลัง หรือสินค้า ที่อยู่ระหว่างการผลิตหรือการก่อสร้าง ทุน กายภาพนั้นต่างกับทุนที่เป็นเงินและทุนที่เป็น ทรัพยากรมนุษย์ ทุนกายภาพเป็นฐานที่จะ ก่อให้เกิดการผลิตหรือการสร้างรายได้ใน อนาคตด้วย

เรื่องทุนประเภทอื่น ๆ และเรื่อง “กำาไร” ยังมีที่น่าสนใจอีกมาก ซึ่งจะขอนำามา เสนอผู้อ่านในโอกาสต่อไป.

อารยา ถิรมงคลจิต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.