Ň สนช.-สปท.ถวายพระพร

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

วันเดียวกัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติ (สนช.) สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำานัก งานเลขาธิการวุฒิสภา นำาโดยนายพรเพชร วิชิต ชลชัย ประธาน สนช. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศ ชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่ 2

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.