Ň ศูนย์รวมใจของคนไทย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะแพทย์ได้ ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด จนพระอาการดีขึ้น ตามลำาดับยังความปลาบปลื้มให้ประชาชนคน ไทยทั้งชาติ แต่พระอาการประชวรก็หาคลายไม่ ประกอบกับพระชนมพรรษามาก พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเสด็จสวรรคต พระ ชนมพรรษาปีที่89 ดำารงสิริราชสมบัติ70 พรรษา ในวันที่ 13 ต.ค. 2559 ซึ่งจะเป็นวันที่อยู่ใน ความทรงจำาของประชาชนชาวไทย ดุจวันปิย มหาราช 23 ต.ค. ในช่วงเวลาที่มีการพัฒนา ประเทศในทุกด้าน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.