พระอัจฉริยภาพแห่งกีฬา

Daily News Thailand - - รางวัลความสำาเร็จสูงสุดจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาช -

ต่อพสกนิกรชาวไทย นอกจากจะมีพระปรีชา สามารถหลากหลายด้าน ทั้งด้านบริหาร ด้าน วิชาการ ด้านการพัฒนา ด้านงานวิจัย แล้ว พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้าน การกีฬาด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.