ตั้งศูนย์ป้องกันน้ำาท่วม

Daily News Thailand - - รางวัลความสำาเร็จสูงสุดจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาช -

“ปัญหาน้ำาท่วม”“ปั ้ ำ ่ ” ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำาเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานครและ กรมชลประทานสร้างสถานีและประตูระบายน้ำา ซึ่งหน่วยงานได้รับ สนองน้อมนำาไปดำาเนินการสร้างสถานีสูบน้ำาประตูระบายน้ำารวม 22 แห่ง “น้ำาเสีย” พัฒนา” “กังหันชัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.