‘ในหลวง’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พร้อมใจกันแต่งดำ�ไว้ทุกข์-งดง�นรื่นเริงต่�ง ๆ ส่วนศิลปินคนบันเทิงร่วมน้อมใจส่งเสด็จ เป็นครั้งสุดท้�ย ขณะที่ประช�ชนแห่ซื้อ หนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศ�สตร์ ชื่นชม “เดลิ นิวส์” เสนอข่�วสวรรคตล้วน ๆ เพียงฉบับ เดียว ด้�นผู้นำ�ทั่วโลกต่�งแสดงคว�มเสียใจ พร้อมสดุดีทรงเป็นพระมห�กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นพระเจ้�แผ่นดินพระองค์เดียวที่อุทิศ พระองค์เพื่อร�ษฎรอย่�งแท้จริง สถ�นทูตทั่ว โลกลดธงครึ่งเส� กุศล ส่งผ่�นไปถึงพ่อหลวงของปวงชนช�ว ไทย แม้ว่�พระองค์ท่�นจะจ�กไปแต่จะสถิตอยู่ ในใจของคนไทยไปตลอดก�ล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.