วัน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

น�ยปวิณ ชำ�นปิระศ�สน์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้ขอคว�มร่วมมือสถ�นประกอบก�ร ร้�น อ�ห�ร สถ�นบันเทิงให้งดก�รแสดงเพื่อคว�ม บันเทิง หรือจัดง�นรื่นเริงต่�ง ๆ และขอให้ สถ�นที่ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ หน่วยง�นของรัฐ และสถ�นศึกษ�ทกุแห่ง ลดธงครึ่งเส�เป็นเวล� 30 วัน ต�มประก�ศสำ�นกัน�ยกรัฐมนตรี ตั้งแต่ วันที่ 14 ต.ค.เป็นต้นไป โดยในส่วนของ จังหวัดฯมีมติยกเลิกก�รจัดง�นประเพณีเดือน ยี่เป็งเชียงใหม่ ในวันที่ 12-15 พ.ย.นี้ นอกจ�ก นี้ยังกำ�หนดให้บริเวณห้องโถงด้�นหน้�ศ�ล� กล�งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่�ก�รอำ�เภอทุก อำ�เภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อให้ข้�ร�ชก�ร เจ้�หน้�ที่ และประช�ชน ทั่วไป ได้แสดงคว�มจงรักภักดีในก�รลงน�ม ถว�ยอ�ลยั เบื้องหน้�พระบรมฉ�ย�ล ัก ษณ์ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวในพระบรมโกศ ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น. ทุกวัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.