Ň “กะเหรี่ยง”หลั่งนำ้�ต�

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

บริเวณคริสตจักรบ้�นแม่ปิง หมู่ 4 ต.แม่ฮี้ อ.ป�ย จ.แม่ฮ่องสอน บรรย�ก�ศเป็น ไปด้วยคว�มเศร้�สร้อย ร�ษฎรชนเผ่�กะเหรี่ยง ได้พ�กันแสดงคว�มจงรักภักดี โดยได้นำ� พระบรมฉ�ย�ลักษณ์ของพระบ�ทสมเด็จ พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ 9 ม�กร�บไหว้พร้อม ติดประดับไว้ทุกบ้�น พร้อมลั่นว�จ�ว ่� จะ ทำ�คว�มดีถว�ยพ่อหลวง และขอน้อมนำ� ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงในก�รดำ�เนินชีวิต ต�มพระร�ชดำ�รัสของพ่อหลวง โดยทุกคน มีสีหน้�โศกเศร้� นำ้�ต�คลอเบ้� บ�งคนถึง กับร้องไห้ ทำ�ให้บรรย�ก�ศทั่วทั้งจังหวัดมีแต่ คว�มเศร้�โศกเสียใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.