‘ในหลวง’ Ň แต่งดำ�ทงั้สุพรรณฯ

Daily News Thailand - - พระเครื่อง -

ที่ จ.สุพรรณบุรี องค์กรต่าง ๆ หน่วย งานราชการ และประชาชน ร้านค้า ต่าง พร้อมใจกันแต่งชุดดำา เพื่อแสดงความไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรม โกศ และได้ตั้งจุดลงนามถวายความอาลัยทั่ว ทุกอำาเภอ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน เอกชน พร้อมกับลดธงครึ่งเสาที่หน้าสำานักงาน ของตนเองอย่างพร้อมเพรียง ด้านนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ. และข้าราชการใน สังกัดพร้อมใจกันแต่งชุดดำา พร้อมทั้งได้ตั้งจุด ลงนามแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จำานวน 3 จุด คือ ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์นำ้าบึงฉวากฯ บ้าน ขุนแผน วัดแค และที่ อบจ.สุพรรณบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.