เพียร์ซีหวด10อันเดอร์ขึ้นนำาวันแรกกอล์ฟเซฟเวย์ฯ

Daily News Thailand - - กีฬา -

ก�รแข่งขันกอล์ฟพีจีเอ ทัวร์ ร�ยก�ร เซฟเวย์ โอเพ่น ร�ยก�รแรก ของฤดูก�ล 2016-17 ชิงเงินร�งวัลรวม 6 ล้�นดอลล�รส์หรัฐ (ร�ว 216 ล้�นบ�ท) ที่สน�มซิลเวอร�โด รีสอร์ท แอนด์ สป� (นอร์ธ) เมืองน�ป�, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริก� หลังจบรอบแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่�นม�ต�ม เวล�ทอ้งถิ่น สกอตต์ เพียร์ซี โปรช�วอเมริกัน ประเดิมหวด 10 อันเดอร์พ�ร์ 62 ขึ้นเป็นผู้นำ�เดี่ยว นำ�หน้� พอล เคซีย์ จ�กอังกฤษ และ แพตตัน คิซไซร์ จ�กสหรัฐ ที่รั้งอันดับ 2 ร่วมกันอยู่ 2 สโตรก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.