สกล

Daily News Thailand - - กีฬา -

คนไทยทั้งประเทศ ตามที่มีประกาศจากสำานัก พระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน พระบรมโกศ สวรรคต ซึ่งพระองค์เป็นพระมหา กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ และยังมีพระปรีชาสามารถด้าน กีฬา โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทโอเค ในการแข่งขัน กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 แข่งขันระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ.2510 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทรงเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเรือใบ ทีมชาติเช่นเดียวกับนักกีฬาเรือใบคนอื่นๆ ซึ่ง พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำาคัญให้กับ ประชาชนคนไทยเห็นความสำาคัญของการกีฬา

สำาหรับการแข่งขันกีฬาในประเทศ ช่วงนี้ก็ ขอให้งดจัดแข่งขันไปก่อน ส่วนการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ หากไม่สามารถเลื่อนได้ ก็ให้ดำาเนิน การแข่งขันตามกำาหนดการเดิมต่อไปตามความ เหมาะสม พร้อมกันนี้ กกท. ได้จัดเตรียมสถานที่ สำาหรับให้ประชาชนในย่านรามคำาแหงและพื้นที่ใกล้ เคียงร่วมลงนามถวายอาลัย ในสมุดลงนามถวาย อาลัย พร้อมทั้งเตรียมดำาเนินการเชื่อมสัญญาณ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดพระราชพิธี ประจำาวัน ตลอด 100 วัน ผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ จำานวน 2 จอ ฝั่งด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการ อำานวยความสะดวกให้ประชาชนในย่านใกล้เคียงได้ ร่วมระลึกถึงพระองค์พร้อมกัน

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะ เรียกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งหมด 76 สมาคม ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา มารวมตัวกัน เพื่อร่วมใจแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ส่วน กำาหนดการจัดงานวันสถาปนา 52 ปี กกท. ซึ่งจะ จัดขึ้นในวันที่ 17 ต.ค. ก็จะถูกเลื่อนออกไป โดย เบื้องต้นจะไปจัดในวันที่ 16 ธ.ค.59 รวมกับงานวัน กีฬาแห่งชาติในคราวเดียวกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.