จ.บุรีรัมย์ ติดตามโครงการ ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

Daily News Thailand - - เกษตร -

กอข้าวเป็นโรค และแข็ง ท�าให้รากพืชแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์ อ่อนแอ ความสามารถในการหาอาหารของราก พืชจะลดลง ตลอดจนถึงการสูญเสียอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดิน เป็นต้น

ที่สาคัญจะเป็นการท�าลายจุลินทรีย์และ� แมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน และเป็นการสูญเสียน้า� ในดิน ซึ่งความร้อนจะทาให้น้� �าในดินระเหยสู่ บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ความชื้นในดินลดลงเกิด ดินแห้งแข็งมากขึ้น ไปจนถึงท �าให้เกิดฝุ่นละออง เถ้าเขม่า และก๊าซหลายชนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษและ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แต่หากท�าการไถกลบตอซังจะก่อให้เกิด ประโยชน์แก่พื้นที่เพาะปลูกมากกว่า เป็นการ ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความเหมาะสมต่อ การเพาะปลูกพืช และเป็นแหล่งสะสมธาตุอาหาร พืชในดิน พร้อมเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ในดินอีกด้วยจะท า�ให้พืชเจริญเติบโตและแข็งแรง

ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความ เข้าใจและดา�เนินการตามนี้ ในทุกรายที่เข้าร่วม โครงการฯ.

มะม่วงแดงจักรพรรดิ มีถิ่นก�าเนิดที่ ไต้หวัน เป็นมะม่วงลูกผสมระหว่างพันธุ์จิน หวง กับพันธุ์อ้ายเหวิน ขนาดผลใหญ่ติดผล ง่าย เมื่อแก่จัดรสออกมันหวาน ผิวเปลือก นอกสีแดง จนเป็นสีม่วง เมื่อสุกรสหวาน ไม่มีกลิ่นขี้ไต้ ผลดิบมีรสมันหวาน เมื่อสุก ความเสียหาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.