จ.เพชรบุรี ติดตามการดำาเนินงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

Daily News Thailand - - เกษตร -

นางวลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย ผู้อา�นวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เทียรสวัสด์ิ นักวิชาการเกษตร และนายณัฐวรรธน์ ธรรมหิเวศน์ นักวิทยาศาสตร์ ประจ า�ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ตรวจติดตาม พร้อมให้คา�แนะนา�ในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร ในโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ตา�บลสามพระยา อา�เภอชะอา� จังหวัด เพชรบุรี

พร้อมมอบรายงานผลการวิเคราะห์ดิน ของพื้นที่เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณา เลือกชนิดพืชที่จะนา�มาปลูกตามค่าการวิเคราะห์ ดิน และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตลอด ถึงการผสมปุ๋ยจากวัสดุที่มีในพื้นที่โครงการเพื่อ ประหยัดงบประมาณในการดา�เนินการ ตลอดถึง การวางแผนเพื่อการจัดซื้อแม่ปุ๋ยเพื่อน า� มาผสม เองตามการวิเคราะห์ค่าดิน

และโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่พืชสวนอัน เนื่องมาจากพระราชด า�ริ ต า� บลท่าแร้ง อ า� เภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้มีการร่วมกัน กาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน� ตลอดถึง แผนการด �าเนินงานการผลิตในปีงบประมาณ 2560

การนี้คณะได้แนะนา�การผลิตผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร เพื่อการจัดการกับแมลงศัตรู มะพร้าว รวมถึงการจัดการวัชพืชในแปลงปลูก พืชของศูนย์ และแนวทางในการขอรับการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แก่โครงการอีกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.