แผ่นดินรชก�ลใหม่ เรมต้นแล้ว ตงแต่13ต.ค.2559 ‘วิษณ’ร่ำ�ไห้เผยพระบรมฯรับสั่ง อย่�ให้ทกอย่�งเป็นอดีตเร็วนัก สงตรวจสอบชดไว้ทกข์ ‘ค่�โดยส�รเรือ’ใหม่ เจ้�ท �่ปรับโครงสร้�ง พ�ณชิย์ฮึ่มโทษหนัก ฉวยโอก�ส‘ขึ้นร�ค�’

Daily News Thailand - - การเมือง -

กรมเจ้�ท �่ ประก�ศโครงสร้�งค่�โดยส�รเรือใหม่ ดีเดย์ 16 ต.ค.นี้ ต วั๋เรือด่วนเจ้�พระย�-เรือด่วนแสนแสบขึ้น-ลงต�มร�ค� ค่�

“วิษณุ” ยำ้�แผ่นดินรัชก�ลใหม่เริ่มต้น ตั้งแต่ 13 ต.ค. 59 ร�ชสมบัติไม่ข�ดตอนลง ใช้หลักก�รนับเช่นเดียวกับกรณีรัชก�ลที่ 9 ชี้ ครองร�ชย์และบรมร�ช�ภเษิก

“สรรเสริญ” เผยน�ยกฯ ชื่นชม ตร.หน้� เหมือน นำ�ขบวนอัญเชิญพระบรมศพ ถือเป็น คว�มภูมิใจในชีวิตร�ชก�รแจง

อ�ลยั..

ประช�ชนจำ�นวนม�กแต่งก�ยด้วยชุดสีดำ� จุดเทียนพร้อมนั่งสม�ธส่ิงจิตน้อมเกล้�ฯ เพื่อเค�รพพระบรมศพ บริเวณประตูวิเศษไชยศรี ซึ่งเป็นประตูชั้นนอกของพระบรมมห�ร�ชวัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.