‘ล้างมือลดการติดเชื้อ..สร้างสุขอนามัยที่ดี’

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชา ชาติ (UN: UNITED NATIONS) ได้กำาหนดให้เป็นวันล้าง มือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์ และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชากรทั่วโลกหันมาให้ความ สำาคัญในเรื่องของการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำา ตลอดจนเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการป้องกัน การติดเชื้อโรคที่สำาคัญได้ทางหนึ่ง

ข้อมูลจาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิด เผยว่า วันล้างมือโลกถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่15 ตุลาคม ค.ศ. 2008 พร้อมกับเลือกให้ปี ค.ศ. 2008 เป็นปีสากลแห่งการ รักษาอนามัยและปัจจุบันมีประเทศที่เห็นความสำาคัญของการ ล้างมือและเข้าร่วมเป็นภาคีกว่า 83 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็ เป็นหนึ่งในประเทศภาคีด้วยเช่นกัน ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ พบว่าในแต่ละปีมีเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีทั่วโลกเสียชีวิตจากโรค อุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณ ร้อยละ 25 ในส่วนของประเทศไทย สำานักระบาดวิทยารายงาน ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 3 ตุลาคม 2559 มีผู้ป่วยอุจจาระ ร่วง 904,384 คน เสียชีวิต 4 คน และมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 108,469 คน เสียชีวิต 17 คน และโรคมือเท้าปาก มีผู้ป่วย 67,516 คน เสียชีวิต 2 คน

มือ ของคนเราสามารถนำาเชื้อโรคมากมาย สามารถ ติดต่อผ่านการสัมผัส ตัวอย่างโรคที่พบบ่อย เช่น

•โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด วัณโรค หัด หัดเยอรมัน

•โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น อักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค

•โรคพยาธิ ชนิดต่าง ๆ ซึ่งติดต่อได้จากการที่มือปน เปื้อนเชื้อเหล่านี้ แล้วหยิบจับอาหารรับประทานเข้าไป

•โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด เหา โรคเริม

•โรคที่ติดต่อได้หลายทาง เช่น โรคอีสุกอีใส อาจติดต่อ ได้จากการหายใจ และการสัมผัส

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความ สำาคัญของการสร้างเสริมพฤติกรรม การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยนำ้า และสบู่7 ขั้นตอน ได้แก่1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและ นิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้ว ถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือ ถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถู ขวางฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือโดยทุกขั้นตอนทำา 5 ครั้ง สลับ กันทั้ง 2 ข้าง การล้างมือด้วยวิธีการข้างต้น เป็นวิธีการที่มี ประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อโรคได้ดี ดังนั้นจึงควรปลูกฝังการสร้างสุขอนามัย ที่ดีให้แก่ประชาชน 5 กลุ่มวัยได้แก่ หญิงมีครรภ์ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำางานและผู้สูงอายุ ให้รู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้องและ มีการปฏิบัติเป็นประจำา เพื่อให้เกิดนิสัยรักสุขภาพโดยเฉพาะ พื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ตลาดสด ศูนย์อาหารหรือสถานที่ อื่น ๆ ที่ไปร่วมกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ตระหนักถึงความสำาคัญของการล้างมือโดยให้ยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง คือ 2 ก่อน (ทำาอาหาร และรับประทานอาหาร) และ 5 หลัง (เข้าห้องส้วม หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัส หรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประสานความ ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ ภาคเอกชน ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก เป็นประจำาทุกปี โดยได้ทำาหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงาน ต่าง ๆ จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือประจำาปี 2559 ถึงสำานักงาน สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่ว ประเทศและศูนย์อนามัยที่ 1-13 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรมการรณรงค์ “วันล้างมือโลก” ตลอดเดือนตุลาคมไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคมฯ ชมรมผู้ ประกอบการค้าอาหาร โดยจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ส่วนใหญ่เป็นการจัดนิทรรศการให้ความรู้ สาธิตการล้างมือที่ ใหญ่ อุจจาระร่วง ไข้หวัด โรคตับ ถูกวิธีด้วยนำ้าและสบู่ 7 ขั้นตอน ให้ฝึกปฏิบัติการล้างมือและ แจกสบู่เหลวพร้อมยืนยันผลด้วยเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ การล้างมือ สำาหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 2016 กรมอนามัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิคุณแม่คุณ ภาพและได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสำาหรับล้างมือ สติกเกอร์และโปสเตอร์การล้างมือที่ถูกวิธีจากบริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำากัด ทำาให้เกิดกระแสตื่นตัวด้าน พฤติกรรมสุขอนามัยของประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถ สร้างความตระหนักให้ประชาชนล้างมือถูกวิธีเป็นประจำาเพื่อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ข้อมูลจาก รศ.พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ อุปนายกสมาคม โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกายได้ 3 ทาง ได้แก่ ทางปาก ทางจมูก และทางผิวหนัง และเยื่อเมือก ซึ่ง “มือ” ถือเป็นอวัยวะสำาคัญที่นำาเชื้อโรคเข้า สู่ร่างกาย เพราะในแต่ละวันเราใช้มือตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอน ตอนเช้า ทั้งจับต้องสิ่งต่าง ๆ หยิบอาหารเข้าปาก สัมผัสผู้อื่น หากมีคนเป็นโรคติดเชื้อ มือก็สามารถกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นจาก การสัมผัสกันโดยตรง หรือผ่านตัวกลาง ไม่ว่าจะเป็น ห้องนำ้า สาธารณะ ลูกบิดประตู ราวโหนรถเมล์ รถไฟฟ้า และราวบันได เลื่อน รวมไปถึงสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น ของ เล่น โทรศัพท์มือถือ รีโมตทีวี หรือเงิน เป็นต้น โดยโรคติดต่อ ที่เป็นกันมากในเด็กมีทั้งที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น โรคมือเท้า ปาก โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ RSV ปอดบวม โรคตาแดง โรค อีสุกอีใส และโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคที่เกิดจาก ทางเดินหายใจ เช่น ไซนัส เจ็บคอ หูนำ้าหนวก โรคที่เกิดจาก ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคท้องร่วง ลำาไส้อักเสบ ทำาให้ เด็กถ่ายเหลว ปวดท้อง ซึ่งการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี จะ ช่วยป้องกันโรค ติดเชื้อในทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจและ การสัมผัสผ่านทางผิวหนังและเยื่อเมือก ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโรคท้องร่วง และโรคปอดบวม ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญ ของการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกสูง โดยสถานที่เสี่ยงต่อการติด เชื้อต่าง ๆ ของเด็ก ได้แก่ เนอร์สเซอรี่ เดย์แคร์ โรงเรียน อนุบาล บ้านบอล ศูนย์การค้า เมื่อมีเด็กรวมกันอยู่มาก เวลา เล่นก็จะมีการไอ จาม เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ออกมากับนำ้าลาย การไอหรือจาม จะมีชีวิตอยู่บนมือได้นานถึง 30 นาที และอยู่ บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้นานหลายชั่วโมง หากมือเราไปจับสิ่งของ เหล่านั้น แล้วไปจับอย่างอื่นอีก เชื้อโรคก็จะแพร่กระจายไป อย่างรวดเร็ว ฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ และคุณครูที่โรงเรียน ต้อง ดูแลสุขภาพเด็กให้ปลอดภัยจากโรค โดยการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำาจนเป็นนิสัย รวมถึงหมั่นทำาความ สะอาดของเล่นต่าง ๆ ด้วยเพื่อลดเชื้อโรคที่แฝงมากับสิ่งของ เหล่านั้น

“มีผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า การล้างมือด้วย นำ้าและสบู่ที่ถูกวิธีเพียง 20 วินาที หรือเท่ากับร้องเพลง แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ 2 รอบ หรือ เพลง ช้าง ช้าง ช้าง ของไทยเรา 2 รอบ เท่านั้นเอง จะสามารถลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 90 หากเรา สามารถล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกสุขลักษณะสมำ่าเสมอ และช่วย กันปลูกฝังทุกคนให้เห็นความสำาคัญของการล้างมือตั้งแต่ยังเด็ก ก็จะช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขอนามัยที่ดี โดยคุณพ่อคุณแม่ ตลอดจน คุณครู ต้องทำาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก เนื่องในวันล้างมือโลก นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำาให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสำาคัญของ การล้างมือ ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ ที่เราสามารถทำาได้ด้วยตนเอง โดย เริ่มจากตัวเราเอง ทำาเป็นตัวอย่างให้กับเด็ก แล้วจึงปลูกฝังให้ กับคนใกล้ชิด”

แต่ที่สำาคัญคือ ต้องล้างมือให้ถูกต้อง ด้วยวิธีจำาง่าย ๆ คือ “7-20-7” โดยการล้างมือ 7 ขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที หลังการทำากิจกรรมหลัก 7 อย่าง ได้แก่1) ก่อนและหลัง การเตรียมอาหาร 2) ก่อนและหลังรับประทานอาหาร 3) ก่อน และหลังสัมผัสผู้ป่วย 4) ก่อนและหลังทำากิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ มือแล้วเอามือเข้าปาก หรือขยี้ตา ขยี้จมูก ไอ จาม 5) หลังเข้า ห้องนำ้า6) หลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง7) หลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กหรือ ผู้ใหญ่ เมื่อล้างมือเสร็จแล้วควรเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาด ห้ามใช้ผ้าที่คนอื่นเช็ดแล้วมาเช็ดต่อเด็ดขาด หรือเป่าลมให้แห้ง

เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นความสำาคัญของการล้าง มือลดโรค มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาค รัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคม โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ บก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข บริษัท คอล เกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำากัด โดยผลิตภัณฑ์โพร เทคส์ และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ “วันล้างมือโลก 2016 (Global Hand Washing Day)” และเดือนรณรงค์แห่งการล้างมือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นี้ ภายใต้แนว คิด “มือสร้างสุข..สุข (อนามัย) สร้างโลก” ภายในงานมี นิทรรศการให้ความรู้ สาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน พร้อมทดสอบการล้างมือและสาธิตการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ณ ลานอีเดนชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิดงาน ผู้สนใจ สามารถร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลจาก ดร. อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิ คุณแม่คุณภาพ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.