ตามรอย เวทีเยาวชนดนตรีคลาสสิก

Daily News Thailand - - Teenzone-สัตว์เลี้ยง -

ระ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบ มีพระอัจฉริยภาพด้าน ดน ดนตรี ทั้งการแต่งเพลงพระราชนิพนธ์ และทรงเครื่องดนตรี จนได้รับ การยกย่องว่าเป็น “คีตราชา”

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้าน ดนตรีคลาสสิก โดยได้น้อมนำาแนวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ด้านดนตรี มาเป็นแรงบันดาลใจ ในโครงการ โปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ (Pro Musica Junior Camp Supported) “The Musical Genius” อัจฉริยะคีตกวี กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ของเยาวชน และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ตั้งใจพัฒนาศักยภาพทางดนตรี เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้า ต่อไป

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ในฐานะผู้ริเริ่มร่วมกับ คณะ ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงสานต่อ โครงการโปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นปีที่ 3 ซึ่งนอกจากจะเฟ้นหา ตัวแทนเยาวชนมาเข้าร่วมอบรมและฝึกฝนความสามารถด้านดนตรีคลาส สิกและบทเพลงพระราชนิพนธ์แล้ว ในปีนี้ได้เพิ่มเติมให้มีการประกวด เครื่องดนตรีเครื่องเป่าลมไม้ คือ ฟลูท (Flute) และปิคโคโล (Piccolo)

ทั้งนี้ เยาวชนที่ได้เข้าฝึก อบรมและฝึกฝนการบรรเลงบท เพลงพระราชนิพนธ์ ได้ฝึกซ้อมกัน มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และเยาวชนทั้ง 20 คน ที่ได้รับการ คัดเลือกจะมีโอกาสร่วมการแสดง ดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย เดช ในคีตราชา โปรมูสิกา จูเนียร์ คอนเสิร์ต ครั้ง ที่ 3 “The Musical Genius” อัจฉริยะคีตกวี โดยจะมี การบันทึกเทปการแสดงดนตรีของ เยาวชนทั้ง 30 คน ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เพื่อนำาออก เผยแพร่ให้ประชาชนได้เห็นถึง แรงบันดาลใจของเยาวชน ที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสต่อไป

สำาหรับบทเพลงพระราช นิพนธ์ที่อัญเชิญมาจัดแสดงในคอนเสิร์ต ได้แก่ ใกล้รุ่ง, ยามเย็น, เพลงเตือนใจ, สาย ฝน และมาร์ชราชนาวิกโยธิน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.