พ่อของคนไทย

Daily News Thailand - - ศิลปวัฒนธรรม-บทความ -

ที่สนามบินขอนแก่น ผมกับผู้ โดยสารคนอื่น ๆ กำาลังรอขึ้นเครื่องกลับ กรุงเทพฯ พอถึงเวลา 19.00 น. ผมและ ผู้โดยสารจำานวนหนึ่งต่างลุกขึ้นจากเก้าอี้ กรูเข้าไปที่หน้าจอทีวีเพื่อให้ได้ยินเสียง ประกาศของสำานักพระราชวังได้ชัดเจนที่ สุด สิ้นประกาศ พอรู้ว่าพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตแล้ว ทำาให้ แทบทุกคนที่ยืนอยู่หน้าจอทีวีรำ่าไห้อาลัย

มีหญิงสาวคนหนึ่งร้องไห้ไม่ยอม หยุดจนสามีซึ่งเป็นฝรั่งต้องโอบกอดไว้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงที่ผมได้เห็นกับตา ขณะรอขึ้นเครื่องที่ขอนแก่น

ถ้ามองภาพไปทั่วประเทศจะต้องได้ เห็นความโศกเศร้าของคนไทยทุกแห่งหน อย่างแน่นอน เพราะพระองค์ท่านเปรียบ เสมือนพ่อของคนไทยทุกคน

ผมนั่งเขียนต้นฉบับนี้ขณะรอขึ้น เครื่อง มีคนส่งไลน์เข้ามาหาหลายราย ผม ขอคัดมาลงไว้ในบางความรู้สึกดังนี้

“ขอกราบใต้ฝ่าพระบาทด้วยรักและ ภักดีอย่างที่สุด ขอเป็นข้าละอองธุลีพระบาท ทุกชาติไป”

“ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วย สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

“พระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในใจ ประชาชนคนไทยตลอดไป”

“เปลี่ยนความเศร้าโศกเป็นพลังใจ เพื่อจะเจริญรอยตามทั้งปณิธานและปรัชญา ของพระองค์ท่านที่จะไม่มีวันตาย”

“ขอน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สรวง สวรรค์ ทำาดี ทุกชีวิตต้องเดินต่อไป เราต้อง ปกป้องประเทศเรา”

“เรารักของเราตั้งแต่จำาความได้ และเราจะรักของเราอย่างนี้ ตลอดไป”

ที่คนไทยรักในหลวงก็เพราะ พระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่ดีและทรงมีพระ ปรีชาสามารถเหนือกว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่เคยมีมาในโลกนี้

ปกติคนทุกคนจะเก่งและมีความ สามารถทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เช่น ถ้าเก่ง ด้านศิลปะก็จะไม่ถนัดด้านวิศวกรรมหรือด้าน เกษตรศาสตร์ ทว่าพระองค์ท่านทรงมีพระ ปรีชาสามารถทุกด้าน ทั้งงานศิลปะ เช่น การ แต่งเพลง เล่นดนตรี ทั้งยังเป็นนักถ่ายภาพ และวาดรูปอีกต่างหาก จนได้รับการยกย่อง ให้เป็นเอกอัครศิลปิน

พระองค์มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับนำ้า เป็นพิเศษ ทั้งด้านใช้นำ้าเพื่อประโยชน์ทางการ กำาเนิดไฟฟ้า ใช้นำ้าด้านเกษตร ตลอดจนนำ้า กินนำ้าใช้ ที่ปรากฏชัดมีหลายโครงการมาก โดยเฉพาะโครงการลุ่มนำ้าปากพนัง จากเดิม ที่มีนำ้าเค็มขึ้นถึง ทำาให้ชาวไร่ชาวนาไม่ สามารถทำานาและปลูกพืชได้จนต้องทิ้งที่นา ที่ทำาไร่หนีไปประกอบอาชีพอื่นจนกลายเป็น ชาวบ้านที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย

พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำาริให้ ทำาเขื่อนกั้นนำ้าเค็มและอื่น ๆ จนปัจจุบัน ชาวนาชาวไร่ในหลายอำาเภอของลุ่มนำ้า ปากพนังได้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดี

พระองค์ท่านทรงสนับสนุนให้ชาว เขาหันมาปลูกพืชอื่น ๆ แทนฝิ่นได้สำาเร็จ เท่ากับช่วยให้ป่าไม้ไม่ถูกเผาถูกทำาลายเพื่อ ทำาไร่เลื่อนลอยเหมือนในอดีต อีกทั้งพระองค์ ท่านเป็นผู้ก่อให้เกิดโครงการหลวงบนที่สูง หลายแห่ง สร้างประโยชน์ในการผลิตผักและ ผลไม้ส่งขายทั่วประเทศ

แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ ปัจจุบันถือเป็นเรี่องใหญ่มาก ก็คือที่คนไทย มีปลานิลบริโภคก็มาจากการแนะนำาการ เลี้ยงและขยายพันธ์ุจากพระองค์ท่านทั้งสิ้น

หากวันนี้ไม่มีปลานิลให้คนไทยได้กิน ก็จะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน เพราะปลาตาม ธรรมชาติทุกชนิดลดน้อยลงหรือมีก็ราคา แพง เช่น ปลาช่อน ปลาเนื้ออ่อน

พระองค์ท่านทรงมีความสามารถ ด้านการเกษตรจนได้รับการยกย่องว่า เป็นกษัตริย์เกษตร

พระปรีชาสามารถด้านอื่น ๆ ก็ยังมี เช่น งานด้านแผนที่ ด้านจราจร สะพานข้าม แม่นำ้าเจ้าพระยาหลายแห่ง และถนนตัดใหม่ หลายสาย ก็มาจากพระราชดำาริของ พระองค์ จนทำาให้การจราจรติดขัดน้อยลง สรุปแล้วหากผมจะเขียนถึงพระปรีชา สามารถของพระองค์และพระเมตตาต่อคน ไทยให้ครบทุกเรื่อง คงจะได้หนังสือเป็นเล่ม ใหญ่ ๆ หลายสิบเล่มเลยทีเดียว

พระองค์ท่านมีพระปรีชาสามารถ มาก และไม่ได้เก็บไว้ แต่ได้นำามาทำาให้เกิด ประโยชน์ต่อคนไทยทั้งชาติอย่างไม่รู้จัก เหน็ดเหนื่อย เพราะการได้ทรงงานช่วยพสก นิกรเป็นความสุขของพระองค์

พระองค์ท่านจึงสถิตในดวงใจของ ปวงชนชาวไทยนิรันดร์.

ไมตรี ลิมปิชาติ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.