ย่ำ�แผ่นดินไทยไปต�มรอยพระบ�ท

Daily News Thailand - - ศิลปวัฒนธรรม-บทความ -

นำ้าตามันเทไหลออกจากเบ้าอย่างสุดที่จะกลั้นเอาไว้ได้ ในทันทีที่ทราบข่าวจากแถลงการณ์ของสำานักพระราชวังอย่าง เป็นทางการ เมื่อช่วงยำ่าคำ่าของวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม ถึง การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ ท่ามกลางเสียงรำ่าไห้ของคนไทยทั้งแผ่นดิน ที่พร้อม ถวายความรัก ความบูชา และศรัทธาให้อย่างเต็มเปี่ยมอย่าง ยากจะหาสิ่งใดมาเทียบได้

วันนี้...หากจะกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยใน พระองค์นั้น มันช่างมากมายมหาศาลใน ทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาแห่งการ ครองราชย์อันยาวนานถึง 70 ปี โดย เฉพาะการทรงพลิกฟื้นวิถีชุมชนผู้คน บนดงดอยที่แสนทุรกันดาร ให้สามารถ ดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

พระราชกรณียกิจบทหนึ่งมีว่า เมื่อ ปีพุทธศักราช 2507 พระองค์ได้ทรงเสด็จฯ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ สู่ดอยสูงทางภาคเหนือซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ

ทรงเห็นพวกเขาดำารงชีพด้วยการรุกผืนป่า อันเป็น แหล่งต้นนำ้าหลายสาย กับจะพากันเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไม่รู้จบ อีกทั้งยังยึดมั่นอยู่กับการปลูกฝิ่นอยู่บนนั้น

พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหานี้ดี จนเมื่อปีพุทธศักราช 2512 ในคราแปรพระราชฐานไปประทับยังพระตำาหนักภูพิงค ราชนิเวศน์ ก็ได้เสด็จฯ ไปยังชุมชนบ้านแม้วดอยปุย ครั้งนั้นได้ ทรงแนะให้พวกเขาเลิกอพยพถิ่นฐาน และหันมาปลูกพืชผักเมือง หนาวแทนการปลูกฝิ่น

พร้อมกันนั้นทรงโปรดเกล้าฯ ให้นักวิชาการเกษตรขึ้น

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ล้วนเป็นพระปณิธาน อันเนื่องมา จากพระวิริยะอุตสาหะและสายพระเนตรอันยาวไกลของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่มีต่อพสก นิกรทุกหมู่เหล่าที่พากันอาศัยอยู่บนปฐพีไทยในการยังชีพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.