“...ที่เลือกเอาคำาพระดาบสนี้ เพราะ ว่าเห็นสภาพอย่างโบราณที่ว่าไว้ตอนต้น แต่ยังมีว่าเพราะคำาพระดาบสหรือพระฤษี ก็เป็นคนที่ควรบูชา คนที่ควรยกย่องและ นับถือ ฉะนั้น ก็เป็นกิจกรรมที่ไปในทาง มงคล ไปในทางที่สูง ในทางที่เจริญ ทุกคนที่ได้สนใจในกิจการนี้ก็ขอให้ ช่ว

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต (ภาพจากหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห -

(พระราชดำารัสพระราชทานแก่ คุณ หญิงวัลลีย์ พงษ์พานิช ประธานกรรมการ หาทุนโครงการพระดาบส และคณะ ณ พระ ตำาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2524)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.