ผนึกพลังใจร่วมทำ�ดี ส�นปณิธ�น ม่งต�มรอยพระบ�ท สำ�นึกพระมห�กรุณ�ธิคุณ แม่เฒ่�ปลื้มปีติพระเมตต�

Daily News Thailand - - การเมือง -

สุดซ�บซึ้งปร�กฏก�รณ์พลังปวงชน ช�วไทยทำ�คว�มดีถว�ย “พ่อหลวงของ แผ่นดิน” เหล่�ศลิปินด�ร�-จิตอ�ส� ร่วมแจกจ่�ยอ�ห�ร-นำ้�ดื่ม และ อุปกรณ์ปฐมพย�บ�ล

ฝ่าสายฝน..

พสกนิกรทุกหมู่เหล่� เดินก�ง ร่มฝ่�ส�ยฝน เพื่อเข้�ร่วมลงน�มแสดงคว�ม อ�ลยัและสักก�ระเบื้องหน้�พระบรมฉ�ย�ลกัษณ์ ณ ศ�ล�สหทัยสม�คม ในพระบรมมห�ร�ชวัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.