กศน.ย้อมผ้�ด�ำฟรี ช่วยเหลือคนจน ติดริบบินดำ�ไว้ทุกข์ได้ ลุยจับจริงข�ยเสือแพง

Daily News Thailand - - การเมือง -

ช่วยเหลือคนมีร�ยได้น้อย น�ยกรัฐมนตรีให้ ประช�ชนติดริบบิ้นดำ�รว่มไว้ทุกข์ แทนก�รห�ซอื้ เสื้อผ้�สดำี� ด้�นอธิบดีกรมก�รค้�

รอคิว

..พระเอกหนุ่ม “เจมส์-จิร�ยุ ตั้งศรีสุข” ศิลปินดังเดินท�งม�ตงั้แต่ 6 โมงเช้� ยืนต่อคิวกับ ประช�ชนทั่วไป เพื่อเข้�ไปลงน�มแสดงคว�มอ�ลยั ณ ศ�ล�สหทัยสม�คม ในพระบรมมห�ร�ชวัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.