ทำ�บ�วนัออกพรรษ� เจริ�จิตตภ�วน� ‘ผองไทย’ร้อยใจ

Daily News Thailand - - การเมือง -

แน่นวัด! พุทธศ�สนิกชนแห่ทำ�บญุเนื่องในวัน ออกพรรษ� พร้อมฟังพระธรรมเทศน�และร่วมสวด มนต์เจริญจิตตภ�วน� อุทิศส่วนบุญ

ร่วมท า�ดี

..ประช�ชนทั่วไปร่วมกันแสดงพลังคว�มดีในหล�ยรูป แบบ อ�ทิ หน่วยกู้ภัยฯ นำ�จยย.ม�บริก�รรับ-ส่ง ผู้ที่จะเดินท�งไปยัง ศ�ล�สหทัยสม�คม ในพระบรมมห�ร�ชวัง นอกจ�กนี้ยังนำ�น�ำ้ดมื่ อ�ห�ร และผ้�เย็น ฯลฯ แจกจ่�ยฟรี บริเวณรอบ ๆ พื้นที่ท้องสน�มหลวง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.