เลือกตั้ง

Daily News Thailand - - ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้า 1 -

แล้ว ได้รับคา�ตอบเดินหน้าต่อไม่มีปัญหาประการ ใด กฎหมายที่สนช.ต้องออกก็เป็นไปตามกรอบ เวลาเดิม การบริหารงานราชการแผ่นดินก็เดิน หน้าต่อแม่นา้� 5 สายน้อมรับพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ สอนให้ต้องท า�หน้าที่อย่างสมบูรณ์เต็มก า�ลังเพื่อ พัฒนาประเทศครม.สั่งนัดประชุม 18 ต.ค.นี้ ทา�งานควบคู่พระราชพิธีพระบรมศพ สนช.สั่ง นัดประชุมพิจารณาระเบียบวาระปกติ 27-28 ต.ค.นี้ น้อมรับพระราชบัณฑูรสมเด็จพระบรมโอ รสาธิราชฯที่ไม่ทรงอยากให้ความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นกะทันหันเกินไป กรธ.เดินหน้าท �าร่าง พ.ร.ป.เตรียมเลือกตั้ง แต่อาจยกเลิกเวทีรับฟัง ความเห็นบางที่ นายกฯ ย า้�ทุกคนเสียใจได้แต่ ต้องไม่ลืมหน้าที่ อย่าเสียพลังความรักความ ศรัทธาที่มีต่อประเทศชาติ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.