ร่วมทำ�ด ี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ให้ปชช.ที่เดินท�งม�ถว�ยร�ชสักก�ระพระบรม ศพ “มห�กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่” “น�ยกฯตู่” ขอบคุณประช�ชนทุกหมู่เหล่�แสดงนำ้�ใจต่อกัน ในช่วงเวล�แห่งโศกเศร้�ของประเทศ ขณะที่ผอง ไทยทั่วหล้�ย งัระทมทุกข์ ร่วมออกม�แสดงอ�ลยั และสำ�นกึในพระมห�กรุณ�ธคุิณพระบ�ทสมเด็จ พระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดชฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.