สานต่อปณิธานช่วยคนไทยเข้าถึงยา

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้ อานวยการองค์การเภสัชกรรม� (อภ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชน อย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนยา ทั้งนี้เคย มีพระราชด า�ริชัดเจนในเรื่องของการพัฒนายา และ การผลิตวัคซีนเพื่อจะให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพา ตนเองได้ ดังนั้น องค์การเภสัชกรรมจะเดินหน้าสาน ต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างเต็มที่ โดยการ ทา�ให้ราคายาถูกลงเพื่อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงยา ได้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนายาใหม่ ๆ โดยเฉพาะ การจัดหายาก า� พร้า หรือยาที่มีผู้ใช้น้อย และไม่มีผู้ ผลิตนา�เข้าน้อยมาไว้ใช้ภายในประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้ยารักษาโรครวมมูลค่ากว่า 1.5 แสนล้านบาท โดยร้อยละ 60 เป็นยานา�เข้าจากต่าง ประเทศ อีกร้อยละ 40 เป็นยาที่ผลิตในประเทศ

ผู้อา�นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้เร่งพัฒนาการก่อ สร้างโรงงานผลิตวัคซีนที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งตามแผนได้กา�หนดแล้วเสร็จในปี 2561 เฉพาะในส่วนของโรงงานและพัฒนาระบบการผลิต ที่มีกา�ลังการผลิตตั้งแต่200,000–1 ล้านโดส อย่างไร ต้านให้เร็วที่สุด ภายใน 5 นาที-1 ชั่วโมง เพื่อเพิ่ม โอกาสในการรอดชีวิต ซึ่งหลังจากมีการส�ารองยา และวางเครือข่ายจ่ายยาต้านพิษมาประมาณ 5 ปี สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากร้อยละ 52 เหลือ เพียงร้อยละ 28 โดยมีผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มาก ถึง 17,000 คน ปัจจุบันกระจายช่วยเหลือครอบคลุม ผู้ป่วยในทุกสิทธิ

“สิ่งที่องค์การเภสัชกรรมทา�ติดต่อกันมานาน แล้ว ได้แก่การถวายยาให้แก่กองแพทย์หลวง เพื่อ พระองค์ท่านพระราชทานต่อให้หน่วยแพทย์ไปใช้ดูแล พี่น้องประชาชน เราถวายตั้งแต่ปี2554 เป็นประจา�ทุก ปี ปีละ 250,000 บาท และเรายังถวายยาให้แก่มูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ พอ.สว.ในการที่จะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปีละ 350,000 บาทเป็น ประจา�ทุกปี และตอนนี้ก็ยังมีแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการสถานีอนามัยของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจะดูแล ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร” นพ.นพพร กล่าวและ ว่า ขณะนี้ทางองค์การเภสัชกรรมได้นา�ยาไปร่วมกับ หน่วยแพทย์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนบริเวณท้อง สนามหลวงอย่างเต็มที่อยู่แล้ว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.