มท.ย า้�ผวจ.ยึดมั่น หลักการทรงงาน

Daily News Thailand - - การเมือง -

ก็ตาม ตัววัคซีนจริง ๆ นั้นตามแผนการจะต้อง สามารถผลิตและออกสู่ท้องตลาดภายในปี 2563 นี้ โดยวัคซีนที่จะมีการผลิตในโรง งานแห่งนี้จะเน้นที่วัคซีนป้องกันไข้หวัด ใหญ่ ผลิตปีแรกประมาณ 800,000 โดส รองรับความต้องการใช้ในประเทศอย่าง เพียงพอ ซึ่งที่ผ่านมามีความต้องการใช้ใน กรณีที่ไม่มีการระบาดอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านโดส นอกจากนี้ยังมีการผลิตวัคซีน ป้องกันไข้หวัดนกชนิดพ่นในจมูก โดยใน ส่วนนี้ที่จริงมีก�าลังการผลิตในแล็บ สเกลอยู่แล้ว

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ สา�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช.) ศูนย์พิษวิทยา โรง พยาบาลรามาธิบดี ในการจัดหา และจัดส่งยารักษาโรคจากพิษ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่กระทรวงมหาด ไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวง มหาดไทย กล่าวว่า ตนได้มีหนังสือสั่งการ เน้นยา้�ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ ให้ความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วย ความมุ่งมั่นบากบั่น โดยเฉพาะการแก้ไข ปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน เช่น ปัญหา สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ขาดแคลน ชา�รุดเสีย หาย ปัญหาที่เกิดจากสาธารณภัย อุทกภัย ปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดกับ บุคคล และครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือ ด้อยโอกาสทางสังคม คนชรา เด็กก�าพร้า หรือผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น โดยให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดมอบหมายให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง และนายอ �า เภอ ได้เข้าไปแก้ไข ปัญหาโดยเร็ว กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น หน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในพื้นที่รับผิด ชอบลงไปแก้ปัญหาดังกล่าวและรายงานผล ให้ทราบโดยเร็ว. ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันยาต้านพิษมี ประมาณ 17 รายการ อาทิ ต้านพิษไซยาไนด์ พิษจาก สารเคมี พิษจากธรรมชาติ พิษจากอาหารและยา และ พิษงู เป็นต้น ซึ่งแต่ละปีมี การสารองไว้มูลค่ากว่า� 70 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการได้รับ พิษต่าง ๆ ควรได้รับยา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.