Daily News Thailand - - การเมือง -

..รอยพระบาทของพระราชาได้ประทับไว้บนแผ่นดิน ไทยทุกหนแห่ง ไม่เว้นแม้ดินแดนทุรกันดารอันห่างไกล ที่ไม่เคยมีใครย่างกรายไปถึง..“’..พระราชาผู้เป็น มหาราชของปวงชนชาวไทย ..ได้ละทิ้งซึ่งความสุขสบายเพื่ออุทิศ พระวรกาย อุทิศพระชนมายุ และอุทิศพระราชหฤทัยของพระองค์ ทุ่มเทลงเพื่อปัดเป่าความทุกข์ และบา�รุงความสุขของพสกนิกรทั้ง แผ่นดิน..““ความจริงอันยิ่งใหญ่” “ความจริงอันแสน ประเสริฐยิ่ง” พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นยิ่ง.. ประโยชน์ แล้วประโยชน์นั้นจะกลับมาตอบแทนเรา ถ้าหากเราทุก คนช่วยกันพยุงบ้านเมืองเอาไว้ ตั้งจิตอยู่ในความดี ท�าแต่ความดี รักและให้อภัยกัน นี่จะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะถวายแด่ ในหลวงผู้เป็นที่รักของเรา..“ มุมโลก ว่า.. พระองค์ท่าน “องค์พ่อหลวงแห่งปวงไทย” ทรงเป็น พระมหากษัตริย์..ทรงเป็นมหาราช ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อ พสกนิกร ทั้งนี้ บรรดาความทุกข์ยาก บรรดาความเดือดเนื้อร้อนใจ ที่เคยมีอยู่มากบนผืนแผ่นดินไทย พระองค์ท่านได้ทรงปัดเป่าให้ เบาบางและหมดสิ้นไป

จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายนี้ ทา�ให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกา�ลังใจมาก ขึ้น

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ ราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นการสูญเสีย ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ของประชาชนคนไทย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.