ความผูกพันที่ยั่งยืน

Daily News Thailand - - การเมือง -

เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความผูกพันที่แยกกันไม่

ออกระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทยทุกคน เมื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นการ ส่วนพระองค์ เมื่อคา่�วันที่ 17 ตุลาคม เพื่อเยี่ยมประชาชนที่เดินทางมา ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทั้งทรงมีปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองกับประชาชนที่รอรับ เสด็จว่า “ขอบคุณทุกคนมาก เรามีพ่อคนเดียวกัน” พร้อมทั้งทรง ช่วยแจกข้าวกล่อง นา้�ดื่ม และรับสั่งให้ข้าราชบริพารน �าเต็นท์มากาง บริการประชาชนใช้หลบฝน และน�ารถสุขามาอ�านวยความสะดวกให้ กับประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัย

ขณะที่ความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศในวันนี้

ล้วนเป็นเฉกเช่นกันตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ ระบุถึงคา�ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกของประชาชนที่มาแสดงความอาลัยว่า “เรารู้ว่าถึงอย่างไรก็ไม่ได้เข้าไป เรารู้ว่าฝนก็จะตก หนูก็รู้ว่าเขายังไม่ เปิดโอกาสให้เข้าไป แต่อยู่บ้านไม่ได้ ต้องมา เพราะอยากอยู่ใกล้ที่สุด เท่าที่จะใกล้ได้ วันนี้เขาให้ใกล้ได้แค่นี้ก็อยู่แค่นี้ วันหน้าให้ใกล้กว่านี้ ก็จะขยับไปใกล้กว่านี้ มาแค่นี้ก็ชื่นใจ” เหล่านี้คือพลังแห่งความจงรัก ภักดีของคนไทยทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าอยู่ในจังหวัดใกล้หรือไกลต่าง ต้องการแสดงและอุทิศตนแสดงความอาลัย เพื่อศูนย์รวมดวงใจของ ไทยทั้งชาติ ทันทีเมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคต

จะเห็นว่า ความผูกพันของทูลกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงแสดงออกมาบ่งชี้ถึง ความห่วงใยในทุกข์สุขความเป็นอยู่ของราษฎร ได้หยั่งรากฝังลึกอยู่ใน พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่พี่น้อง ประชาชนทั่วไป สอดรับกับการแสดงออกของคลื่นมหาชนที่พร้อมใจ กันถวายความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช กล่าวได้ว่าความผูกพันด้วยความรักอันบริสุทธิ์เช่น นี้ ยากจะมีชนชาติใดในโลกเสมอเหมือน

คาดการณ์กันว่า ช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่

21-24 ตุลาคมนี้ ไทยทั่วทิศจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร โดยมีจุด หมายเดียวกันคือ พระบรมมหาราชวัง เพื่อลงนามแสดงความอาลัย และถวายบังคมพระบรมศพด้วยส า�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา ที่สุดมิได้ แม้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จัดระเบียบ อ า�นวย ความสะดวกด้านต่าง ๆ ทั้งยังมีประชาชนบางส่วนน�าอาหารและ เครื่องดื่มมาให้บริการ แต่เนื่องจากจา�นวนคนมากมายมหาศาล อาจ ไม่ทั่วถึง ไม่สะดวกสบาย กระนั้น เชื่อว่าไทยทุกคนจะเข้าใจและ ยอมรับ เพราะต่างมีเป้าประสงค์เดียวคือ แสดงความจงรักภักดี และ คาดหวังว่าพลังจงรักภักดีนี้จะถูกแปลงเป็นพลังสามัคคีของคนในชาติ ที่ยั่งยืน เพื่อพ่อของพวกเราทุกคน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.