กห.เข้มดูแลประชาชนไว้อาลัย

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่กระทรวงกลาโหม (กห.) พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวง กลาโหม ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงร่วมกัน ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมืองให้ เกิดความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งให้การช่วย เหลือและอา�นวยความสะดวกประชาชนที่หลั่ง ไหลมาแสดงความอาลัยและร่วมพระราชพิธี บา�เพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ โดยได้จัดกา�ลัง ทหาร ตา�รวจและฝ่ายปกครองทา�หน้าที่สายตรวจ ร่วม พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวังและรับแจ้ง เหตุ ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษาความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวม ทั้งร่วมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะ เดียวกันก็ได้ติดตามและดา�เนินการกับบุคคลที่ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ก่อผลกระทบต่อจิตใจ ของประชาชนไทยทั้งประเทศ ในช่วงเวลาแห่ง ความเศร้าโศกเสียใจอาลัยของคนไทย

โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมยังได้ร่วมกันอา�นวย ความสะดวกและให้บริการประชาชนที่เดินทาง มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและร่วมพระราช พิธีบา�เพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ประกอบ ด้วย การจัดยานพาหนะทั้งทางบกและทางนา้�ให้ บริการแก่ประชาชน การจัดชุดแพทย์และชุด ปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ให้บริการ จัดตั้งจุดบริการ อาหารและนา้�ดื่มกับประชาชน จัดให้มีการสวด พระอภิธรรมและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ของ ภูมิภาคถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้เพื่อให้ทุก พื้นที่ทั่วประเทศมีความปลอดภัย ส�าหรับการ ประกอบพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระ บรมศพอย่างสมพระเกียรติ พร้อมกับการร่วม แสดงความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีใน ช่วงเวลาส�าคัญของการแสดงความเป็นหนึ่ง เดียวกันของประชาชนไทยทั้งประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้กองทัพ อากาศสนับสนุนจัดรถโดยสารปรับอากาศขนาด ใหญ่ ให้บริการประชาชนที่จะไปร่วมแสดงความ อาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันนี้–วันที่ 21 ม.ค. 2560 โดยให้บริการจา�นวน 2 สาย ได้แก่ สาย จากห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต–สนาม หลวง และสายจากลา�ลูกกาคลอง7–สนามหลวง แต่ละสายให้บริการจา�นวน5 รอบ โดยจัดรอบให้ บริการทุก3 ชั่วโมง ช่วงเวลาให้บริการ ดังนี้ เวลา 06.00 น., เวลา 09.00 น., เวลา 12.00 น., เวลา 15.00 น. และเวลา18.00 น. ทั้งนี้กองทัพอากาศ ได้จัดรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ให้บริการ ข้าราชการกองทัพอากาศ และครอบครัวในทุกวัน พุธ โดยออกเดินทางจากสโมสรทหารอากาศชั้น ประทวน เวลา 09.00 น. พร้อมทั้งรอรับกลับ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.