‘เจาชาย’บาหเรน เยอนไทย ถวายราชสักการะ

Daily News Thailand - - การเมือง -

เสด็จ พระราชดำาเนินไปในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เข้าคิวยาว

.. ประชาชนจำานวนมาก เข้าคิวยาวเหยียด รอซื้อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ฉบับพิเศษ ที่ สำานักงานหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพฯ เพื่อเก็บไว้ เป็นที่ระลึก จนต้อง มีการจำากัดจำานวน การซื้อ ขณะที่ตาม แผงและร้านค้าที่วาง จำาหน่ายทั่วประเทศ ก็ จำาหน่ายหมดเกลี้ยง ภายในพริบตาเช่นกัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.