Ň “ในหลวง”ต้นแบบคนดนตรี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-บทความ-การ์ตูน -

ด้านนายณรงค์ รุ่งรวีวงศ์ หรือรุ่ง สุริยา นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง กล่าวว่า เดินทางมาตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง จึงเข้ามาถึงภายในศาลาสหทัยฯพร้อมกับทีม งานรายการเที่ยวตามพ่อโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งออกอากาศมา3 เดือน แล้ว ส่วนตัวเมื่อ 18 ปีที่แล้วได้มีโอกาสน �า เพลงพระราชนิพนธ์เพลงชะตาชีวิตมาขับร้อง ในโปรเจคท์ 5 ธันวาคม ของสมาคมดนตรีแห่ง ประเทศไทย แต่ไม่เคยได้เฝ้าฯ รับเสด็จมาก่อน พ.ต.ท.ปิยรัช สุภารัตน์ รอง ผกก. จึงรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งโดยจากนี้จะสานต่อ ปพ.บก.ป.เจ้าหน้าที่ต �า รวจปฏิบัติหน้าที่ตาม โครงการอัลบั้มพิเศษร่วมกับครูพร พนาไพร ครู เสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎ เพลงชื่อดังซึ่งแต่งเพลงไว้ 10-13 เพลงเพื่อ ราชกุมาร กล่าวว่า จดจ�าค�าที่พระบาทสมเด็จ เฉลิมพระเกียรติโดยเฉพาะเพื่อให้คนที่ฟังรับรู้ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสอนให้ปิดทอง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี สา�นึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดา�เนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก ภายนอกได้เป็นอย่างดี

แนวพระราชด �าริในการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง ด้วย

1. ยึดความประหยัด ฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต 3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการ ค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง

4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วย การขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็น เป้าหมายส า�คัญ

5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลัก ศาสนา ประกอบ ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความ

ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระวิริยอุตสาหะที่ทรงทุ่มเท พระสติปัญญาตรากตร�าพระวรกายเพื่อค้นคว้าแนวทางพัฒนาเพื่อให้ พสกนิกรชาวไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขสถาพรยั่งยืนตราบนานเท่านาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงหาที่สุดมิได้ต่อปวงชน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.