Ň อดีตผู้ว่าฯซึ้งรอยพระบาท

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-บทความ-การ์ตูน -

นายชุมพร พลรักษ์ อายุ 65 ปี อดีต ผวจ.ตาก กล่าวว่า ครั้งไปดา�รงตา�แหน่งเมื่อปี 2551 ก็ครบรอบ 50 ปีที่ในหลวงและพระราชินี เสด็จพระราชดา�เนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรของ ท่าน ทางจังหวัดจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “50 ปี แห่งรอยพระบาทที่ยาตรา จังหวัดตาก” ขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติและบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงทา�ให้คนไทยโดย ได้รวบรวมข้อมูลและรูปถ่ายจากส �านักราช เลขาธิการเอามารวบรวมตีพิมพ์ไว้ซึ่งส่วนตัว รู้สึกประทับใจรูปถ่ายและข้อมูลในวันที่ 2 มี.ค. 2501 ที่เสด็จออกจาก จ.สุโขทัยเข้า จ.ตาก ระหว่างทางถนนขรุขระมากจนรถยนต์ พระที่นั่งกระเทือนจนท่อไอเสียหลุดแล่นต่อไป ไม่ได้ตรงบริเวณศาลเจ้าพ่อนา้�ดิบในหลวงจึงลง จากรถมาใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์บันทึกสภาพ ถนนไว้เป็นหลักฐานก่อนเสด็จฯไปถวาย สักการะศาลดังกล่าวจากนั้นรถพระที่นั่งสา�รอง จึงมารับทั้งสองพระองค์เสด็จฯต่อไป จ.ตากที่ อยู่ห่างออกไปอีก 90 กม.โดยไม่ทรงบ่นหรือ แสดงอาการย่อท้อใด ๆ เลย หลังพระเพื่อเตือนตัวเองว่าการท�าความดีไม่ จ �าเป็นต้องอวดใครหรือประกาศให้ใครรู้ให้ท �า หน้าที่เพื่อหน้าที่และถือว่าความส �าเร็จในการ ท �าหน้าที่เป็นบ�าเหน็จรางวัลที่สมบูรณ์แล้ว จึงเป็นข้อเตือนใจในการด �าเนินชีวิต ฉะนั้น พวกเราคนไทยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือ ประชาชนอย่าคิดว่าทา�ดีไม่มีใครเห็นแล้วจะไม่ ได้อะไรเพราะอย่างน้อยท �าดีตัวเราเองจะเห็น สวรรค์เห็น เทวดาก็เห็น ดังนั้นคา�พอ่สอนมีอยู่ มากมายที่เราคนไทยควรน้อมน า�มาพิจารณาใช้ ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและ ประชาชนต่อไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.