Ň ข้าวเหนียวไก่ “องค์โสม”

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-บทความ-การ์ตูน -

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นาโดยนางสายสม� วงศาสุ ลักษณ์ กรรมการมูลนิธิน�าไก่ทอดและข้าว เหนียวมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาต่อแถว รอเข้าลงนามแสดงความอาลัยด้านหน้ากรม ศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กล่าวว่า พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ นัดดามาตุ ในฐานะอุปนายกกิตติมศักดิ์ตลอด ชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ทรง เห็นภาพประชาชนจา�นวนมากที่เข้าแถวลงนาม แสดงความอาลัยจึงห่วงใยสุขภาพประชาชน รับสั่งให้มูลนิธิฯนา�อาหารมาแจกจ่าย โดยทรง เลือกเมนูข้าวเหนียวไก่ซึ่งทอดตามสูตรที่ พระองค์คิดขึ้นเองและให้นา�ไก่ทอดข้าวเหนียว มาปรุงแบบสด ๆ ทุกวันจากนี้จะนา�มาแจกจ่าย ประชาชนทุกวัน วันละ 2,000 ชุด แบ่งเป็น 2 รอบ คือเวลา 11.00-13.00 น. และช่วงเย็น เวลา 15.00 น. ขณะที่ รศ.พัชรี สวนแก้ว รอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ พ.ต.ท. ชนะเทพ สวนแก้ว รอง ผกก.5 บก.รฟ.นา�เบ เกอรี่โฮมจากมหาวิทยาลัยฯแจกให้กับ ประชาชนที่เต็นท์มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.